บ๊ะจ่างข้าวเหนียวมูนย่าง

บ๊ะจ่างข้าวเหนียวมูนย่าง
Coconut Sticky Rice with Assorted Stuffing
Wrapped in Pandan Leaf


1.ย่างบ๊ะจ่างโดยไม่ต้องทำละลาย ขณะย่างหมั่นพลิกไปมา เป็นเวลา 10 นาที

(สามารถย่างโดยใช้เตาถ่าน เตาย่างไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า)

2.จากนั้นนำใส่ภาชนะแล้วปิดฝา นำเข้าไมโครเวฟ 800 W
เป็นเวลา 30 วินาที พร้อมรับประทาน